Oude postweg 123
3711 AE Austerlitz

 

0343-563944
U bevindt zich hier: Diensten

Administratie

Heb je al een administratie? Dan kijken we eerst hoe je dit doet en of/hoe dit handiger kan.                             Ik heb een excell-format gemaakt voor de administratie. Dit is snel aan te passen aan jouw situatie.                Je kunt dit excell-format zelf invullen, zodat we een balans/ Verlies-en winst kunnen opstellen.                    Eventueel kun je zelf de balans (leren) maken.                                                                                              Want ook voor administraties geldt: wij helpen voorzover het nodig is/ u dat wenst.

Belastingadvies

Belastingen kom je vaker tegen dan je lief is: op je loonstrook, in je bedrijf, bij schenken / overlijden en bij gemeentelijke heffingen.
We vullen aangiften inkomstenbelasting, aangiften omzetbelasting, schenkings- en overlijdensaangiften in.

Lees meer...

BTW aangifte

Wij kunnen uw BTW aangifte verzorgen zowel per maand, per kwartaal of per jaar.
U kunt alle inkoop- en verkoopfacturen brengen, dan tellen we de btw.
U kunt alle facturen in een (excel) overzicht zetten, dan controleren we de btw.
Aangezien het te betalen btw-bedrag vóór het einde van de maand, eindigend op het tijdvak, op de rekening van de belastingdienst moet staan, zijn de eerste twee weken van de maand het handigst voor een afspraak.

Lees meer...

Financiele planning

Soms is het moeilijk de financiele gevolgen van een of meerdere veranderingen te overzien.
Wij bieden hulp bij het maken van een financiele planning, bijvoorbeeld bij:

 • Voor / na pensioen
 • Voor / na ontslag
 • Voor / na aankoop eigen woning
 • wel/niet fiscale partners zijn
 • wel/niet huwelijkse voorwaarden (ivm beperkte gemeenschap per 01 januari 2018!)
 • echtscheiding, einde samenwoning
 • hoe lang kan ik leven van mijn spaargeld ?

T-biljet

Een T-biljet mag worden ingestuurd over de afgelopen 5 jaar.
Dus heb je in een jaar:

 • niet elke maand gewerkt en is er wel loonbelasting ingehouden
 • rente betaald in verband met de hypotheek op je woning
 • veel ziektekosten zelf betaald (maandelijkse premie en eigen risico tellen NIET mee).
 • veel weggegeven aan goede doelen met ANBI-keurmerk
 • een studie zelf betaald (lesgeld, examengeld en verplichte boeken/leermiddelenlijst), die meer dan € 250 kostte per jaar (t/m 2021)

Vul dan een T-biljet in !

N.B. Voor studiekosten komt er in 2022 een voucher-systeem (directe vergoeding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De studiekosten-aftrek in de inkomstenbelasting komt dan te vervallen.

Werknemer onbelast vergoeden ?

Met ingang van 2015 is het toepassen van de werkkostenregeling (WKR) verplicht.

Dit houdt in dat uit principe alles wat de werknemer krijgt, loon is, maar dat

sommige kosten op nihil gewaardeerd worden,
sommige kosten onder de gerichte vrijstelling vallen en
maaltijden een forfaitaire waardering hebben.

Voorzover het totaal van de waarde (inclusief btw !) van deze kosten hoger is dan 1,7 % over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% over het meerdere van de loonsom (2020), is dat meerdere van de kosten belast als eindloon. Dit loon moet uiterlijk in de maand januari -na het desbetreffende jaar- aangegeven worden, dus de aangifte was in januari 2020 over het jaar 2019.

De volgende kosten worden op nihil gewaardeerd:                                                                                                                                       consumpties (geen maaltijd) op de werkplek,                                                                                                                                                        bedrijfsfitness op de werkplek,                                                                                                                                                                    zakelijke maaltijden,                                                                                                                                                                             vakliteratuur,                                                                                                                                                                                                                         werkkleding (onder voorwaarden),                                                                                                                                                                        OV abonnement en                                                                                                                                                                                            het ter beschikking stellen van telefoon en werkplek.

Er is een gerichte vrijstelling voor de volgende kosten:                                                                                                                                   zakelijke maaltijden tijdens werktijd,                                                                                                                                                                   OV kosten voor zakelijke reizen en woon-werk verkeer,                                                                                                                 reiskostenvergoeding t/m 19 cent per kilometer,                                                                                                                             cursussen/opleidingen,                                                                                                                                                                              zakelijke verhuiskosten,                                                                                                                                                                      outplacement,                                                                                                                                                                                     verblijfkosten door tijdelijke werkzaamheden elders,                                                                                                                                         kosten ivm beroepsregister.

Intermediaire kosten mogen onbelast vergoed worden aan werknemers, zoals                                                                                                           het wassen/parkeren van de auto van de zaak,                                                                                                                               relatiegeschenken en representatiekosten tbv externe relaties.                                                                                                                        

Sommige kosten MOETEN per werknemer verloond worden, zoals privé-gebruik auto en de niet-verhaalde verkeersboetes.

De overige kosten worden toegerekend aan de 1,7%, resp. 1,2 %(=de vrije ruimte in 2020), maar mogen ook verloond worden per werknemer. Het verlonen per werknemer verhoogt het fiscale loon en heeft dus invloed op bijvoorbeeld de premie afdracht en pensioen-opbouw/premie (en de toeslagen). De eindheffing (80%) is vaak goedkoper dan verlonen per werknemer.

Voorbeelden van kosten die onder de vrije ruimte gebracht mogen worden:

-inrichting van de werkplek thuis
-fiets van de zaak (met ingang van 2020 is er een fietsplan...met 7% fiscale bijtelling voor de werknemer)
-contributie vakbond
-korting producten eigen bedrijf (max. 450 euro per jaar)
-personeelsfestiviteiten, -reizen
-kerstpakketten
-werkgeversbijdrage aan personeelsvereniging
-schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking

N.B. De vrije ruimte is klein, dus benut de nihilwaarderingen en de gerichte vrijstellingen!
N.B. Uit de administratie moet blijken onder welke categorie u de kosten indeelt!

Testament

Heeft u een testament ?

Weet u nog wat erin staat ?

Weet u wie er van u erft als u geen testament maakt ?

Wilt u uw erfenis verdelen tussen kinderen uit meerdere huwelijken ?

Of wilt u uw partner verzorgd achterlaten (en uw kinderen een kleiner erfdeel geven) ?

Meer vragen dan antwoorden?

Bel ons voor een afspraak!

huwelijksvermogenrecht na 01 januari 2018

Met ingang van 01 januari 2018 trouwt iedereen die niets regelt, in een beperkte gemeenschap van goederen.

Alles wat vóór het huwelijk van elke partner was, blijft van die partner. Alles wat gemeenschappelijk was vóór het huwelijk, valt in die beperkte gemeenschap. Alles wat geerfd of geschonken wordt aan één van de partners tijdens het huwelijk, blijft van die partner  en valt dus niet in de gemeenschap.....tenzij bij testament/schenking expliciet bepaald is dat het wél in de gemeenschap valt.

In verband met het overlijden (of een eventuele scheiding) moeten de partners dus per bedrag/bezit bij houden wat van wie is!  

 Bovendien moeten onderlinge leningen/afspraken vastgelegd worden.

Of ...als je de 'oude' gemeenschap van goederen wil,  moet je vóór het huwelijk naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te maken. De overheid biedt ook de mogelijkheid om (via Digid) aan te geven dat je NIET kiest voor de beperkte gemeenschap van goederen.

Meer vragen? Bel voor een afspraak: 0343-563944

Box III 2021

Met ingang van 01 januari 2017 wordt de box III belasting berekend op basis van drie schijven.

De 2021-schijven en tarieven zijn:

van                tot                forfaitair rendement    belastingtarief

0                   50.000                   1,90                          31%

50.001         950.000                    4,50                         31%

vanaf   950.001                            5,69                         31%

 

Elke belastingplichtige heeft recht op een heffingvrij vermogen van € 50.000 (2021):

voor een echtpaar is dus de eerste € 100.000 niet belast.

Zodra een belastingplichtige meer dan ca. 140.000 euro

(een echtpaar samen meer dan ca. 280.000 euro) belast vermogen heeft,

zijn de nieuwe schijven /tarief in 2021 'duurder' dan in 2020.

Het wetsvoorstel ('je mag 400.000 euro belastingvrij hebben') voor een nieuw systeem van heffing is (voor 2022 en later) is in 2020 ingetrokken ! 

Het is afhankelijk van de politiek welk nieuw systeem er gaat komen.                                                     De politiek heeft advies gekregen over o.a. hogere belasting voor de grote vermogens, verhuurde woningen zwaarder belasten,beleggen met geleend geld zwaarder belasten en eigen woning in box III belasten. N.B. Beleggen in box III is een ruim begrip, namelijk alles... behalve het geld op bankrekeningen, dus ook geld uitlenen aan kinderen.

 

Estate planning

Het vermogen van een persoon is de waarde van alle bezittingen, minus alle schulden, dus inclusief de waarde van uw bedrijf.

 • Maar hoelang wilt u genieten van uw vermogen ?
 • Wanneer wilt u uw kinderen laten meegenieten ?

Bij grotere vermogen (vanaf ca. 80.000 euro) loont het om voor uw overlijden te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Met ingang van 2010 begint het tarief voor schenkingen aan kinderen met 10%. Of wilt u uw kinderen helpen bij de financiering van hun huis/de verbouwing ? Door geld te lenen of door de maximale bedragen te schenken?

Met ingang van 2020 mag er €105.302 (2021) geschonken (eenmalige vrijstelling *))worden aan iemand tussen de 18 en 40 jaar (of wiens partner jonger is dan 40 jaar), als de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning. Maar eerder benutte schenkingsvrijstellingen kunnen dit bedrag verlagen, eventueel tot nihil!

Ook kleinkinderen kunt u jaarlijks belastingvrij schenken! (2021: € 3.224).

*) De 'normale' jaarlijkse vrijstelling voor een schenking aan uw kind bedraagt € 6.604 (2021).

N.B. De 2021 zijn -eenmalig /vanwege corona- met € 1.000 verhoogd ten opzichte van 2020.

 

Ziektekosten

Veel mensen komen sinds 2010 niet meer  in aanmerking voor belasting-teruggave wegens ziektekosten (buitengewone lasten), omdat de drempel erg hoog is. Bovendien zijn met ingang van 2009 medische kosten aan ogen (bril,lenzen, laseren) NIET meer aftrekbaar. Met ingang van 2014 zijn scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan woningen NIET meer aftrekbaar en hulpmiddelen zijn slechts aftrekbaar als deze hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt.

MAAR als u of een laag inkomen heeft  (waardoor de drempel niet zo hoog is) of hoge ziektekosten zelf heeft betaald (bijvoorbeeld: tandarts, orthodontie, hulpmiddelen), dan is het zinvol om dit deel van de aangifte nauwkeurig uit te rekenen.

Lage inkomens kunnen vaak tegemoetkoming krijgen van ziektekosten in de vorm van byzondere bijstand van de gemeente.

(huwelijkse) voorwaarden vóór 2018

De meeste huwelijkse voorwaarden (of de voorwaarden overeen gekomen bij een geregistreerd partnerschap) bevatten een periodiek verrekenbeding: dat is de verplichting om elk jaar met elkaar af te rekenen over de gemeenschappelijke kosten op basis van de inkomens van de partners. Als dit verrekenen NIET gebeurd is, wordt er bij overlijden (en scheiding) verdeeld als er gemeenschap van goederen was.

Dus onderhoudt uw voorwaarden!...als u GEEN gemeenschap van goederen wilt.

Inkomensmiddeling

Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kunt u de inkomens in een aaneengesloten periode van drie jaar middelen.Hiermee kunt u tariefsvoordeel bereiken: bijvoorbeeld hoog inkomen tegen 49,5% belast, wordt door middeling tegen 37,35% belast.

Het verzoek tot middeling moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag (inkomstenbelasting) over de drie jaren van het herrekentijdvak onherroepelijk is komen vast te staan. Het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de herrekende belasting wordt teruggegeven voorzover het bedrag hoger is dan € 454.

N.B. Inkomen boven de ca. 68.507 euro is altijd met 49,5% belast. Bij sterke wisselingen boven dit bedrag krijgt u via middeling dus geen geld terug.

De middeling wordt (binnenkort?) beschikbaar op mijnbelastingdienst.nl.

Giften aftrek

Giften aan in Nederland gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele of algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar. Maar er zijn wel beperkingen: het totaal geschonken bedrag - per jaar- moet hoger zijn dan 1% van uw inkomen. Als u die drempel niet haalt, is het handiger om eens in de twee jaar te geven bijv. in januari en december en daarna 1 jaar niet.

Alleen giften aan erkende instellingen zijn aftrekbaar ! (ANBI-erkenning: op te vragen via de belastingdienst-website). Buurthuizen, sportclubs, etc hebben met ingang van 2010 de SBBI-erkenning; giften aan hen zijn in principe NIET meer aftrekbaar, tenzij deze instellingen binnen bepaalde voorwaarden georganiseerd zijn.

Met ingang van 2012 worden giften aan culturele instellingen verhoogd met 25%. Het maximale aftrekbare bedrag (tot 10% van je inkomen) wordt ook met deze verhoging (max. € 1.250) verhoogd. Per saldo is dus maximaal 9% van je inkomen -plus de 'culturele' verhoging aftrekbaar.

Periodieke giften (= gift naar aanleiding van de schriftelijke toezegging dat er minimaal 5 jaar een vast bedrag geschonken wordt)worden niet beperkt door een drempel of maximum. Met ingang van 2014 is er geen notariele akte meer verplicht voor een periodieke schenking!     Vaak kan in de schenkingsovereenkomst aangevinkt worden dat de schenking stopt bij opname in een tehuis, overlijden en werkloosheid.

 

Ga naar boven